Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden diëtistenpraktijk Vivi la Vita (KvK Roermond 63091194)

Geldig vanaf 1 mei 2015

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen diëtistenpraktijk Vivi la Vita en haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van goederen en/of diensten. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers, die de dienst van de diëtistenpraktijk inroepen.

2. Dieetadvisering

Voor dieetadvisering is (in sommige gevallen) een verwijzing nodig van een (huis)arts of specialist

3. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip te verschijnen, dient hij/zij de diëtistenpraktijk hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht. Dit wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Afzegging dient persoonlijk via telefoon, eventueel ingesproken via de voicemail, of per e-mail te worden gedaan.

4. Beëindiging

De beëindiging van de behandeling vindt te allen tijde plaats in overleg met de cliënt.

5. Tarieven

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit het basispakket. Sinds 1 januari 2009 valt dieetadvisering onder de vrije tariefstelling. Dit houdt in dat er met iedere zorgverzekeraar afspraken zijn gemaakt over het tarief.

Wanneer de cliënt niet in aanmerking komt voor een vergoeding dan geldt een tarief van €15,- per kwartier.
De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten. Deze tijd bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer van de diëtist heeft doorgebracht   (directe tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt niet aanwezig was (indirecte tijd).
De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.

6. Declaraties & facturen

In principe zal de diëtist de kosten van de dieetbehandeling declareren bij de verzekeraar. Indien dit niet of maar gedeeltelijk mogelijk is ontvangt de cliënt een factuur. In dat geval is deze zelf betaling verschuldigd, waarbij een betalingstermijn binnen 14 dagen na factuurdatum wordt gehanteerd.

7. Betaling

Betalingen dienen per voorkeur per PIN plaats te vinden.

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde periode, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt nog niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten voor incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

8. Incasso

Diëtistenpraktijk Vivi la Vita is in het hierboven onder artikel 7. vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan.

9. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, de gegevens in de administratie van de diëtist bindend.

10. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat kan worden gegarandeerd. Diëtistenpraktijk Vivi la Vita sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van de zijde van de diëtist.

11. Klachten

Wanneer u een klacht heeft probeer deze dan eerst met de diëtist te bespreken. Mogelijk komt u er samen al uit wanneer u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent en wat u graag anders wilt. Het beste kunt u hiervoor een aparte afspraak maken zodat de diëtist voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Bij klachten die niet door onderling overleg kunnen worden opgelost kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 18800, 3501 CV Utrecht.

12. Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Diëtistenpraktijk Vivi la Vita handelt conform deze wet.

13. Exemplaar algemene voorwaarden
Een exemplaar van de algemene voorwaarden van diëtistenpraktijk Vivi la Vita is hier te downloaden.